Kategorie

Szukaj

Klauzula informacyjna

 Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenia o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PPHU "Kobi" Radosław Nowak, 98-332 Rząśnia, Broszęcin 6, REGON: 590350361, NIP: 769-111-66-18,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu składania zamówień, wystawienia faktur, sporządzenia umów współpracy lub w podobnym charakterze oraz w celach księgowych, na podstawie art.6 ust.1 pkt b RODO,
 3. Podane przez Panią/Pana dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, nie będą przekazywane osobom trzecim,
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas realizacji zamówienia/trwania współpracy, aż do czasu rozwiązania, wygaśnięcia lub wykonania danej umowy, której dane dotyczą, przez okres wymagany przepisami prawa,
 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych Pani/Pana narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. Podane przez Panią/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania,
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne  do realizacji zamówienia lub wystawienia dokumentów wymienionych w punkcie 2.

 

   

Regulamin sklepu internetowego posciel-kobi.pl


Informacja

1. Sklep internetowy działający pod adresem: posciel-kobi.pl prowadzony jest przez firmę PPHU „Kobi” Radosław Nowak. z siedzibą w 98-332 Rząśnia, Broszęcin 6, woj. łódzkie; e-mail: radoslaw.nowak6@wp.pl lub biuro@posciel-kobi.pl wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 769-111-66-18, REGON 590350361, zwanym dalej sklepem lub Sprzedawcą.

2. Klient - osoba fizyczna, pełnoletnia, która spełnia warunki Regulaminu i która nabywa Towar w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych  t.j.Dz.U.2014.1182) jest sklep posciel-kobi.pl. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów sklepu posciel-kobi.pl, są wykorzystywane wyłącznie w celu:
 1. realizacji umowy
  1. jeśli Klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep posciel-kobi.pl
 1. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wyłącznie w przypadkach przewidzianych prawem i na zasadach przewidzianych prawem.
 3. Każdy Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - każdy Klient po zarejestrowaniu się ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.Ceny

 1. Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie posciel-kobi.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT.
 2. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Cena Towaru podana w opisie obejmuje podatki, oraz wszystkie opłaty wymagane przez przepisy obowiązującego prawa. Cena nie obejmuje kosztów transportu i dostawy Towarów. W ofercie przedstawionej na stronie sklepu znajduje się informacja o dostępności Towaru, cenie Towaru, kosztach transportu i dostawy Towaru („Koszty wysyłki” dostępne w górnym menu lub w stopce na dole sklepu). Cena oferowanych Towarów wraz z kosztami transportu i dostawy Towaru składają się na łączną cenę Towaru.
 4. Do umowy sprzedaży zawartej między Klientem a Sprzedawcą/sklepem posciel-kobi.pl stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczące umowy sprzedaży oraz inne właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.)

 

Zamówienia

 1. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę posciel-kobi.pl. Zamówienia realizujemy w kolejności ich składania.
 2. Informacja udzielona przez Sprzedawcę o przyjęciu zamówienia do realizacji, na podstawie zaakceptowanej przez obie strony oferty, wysyłana poprzez pocztę elektroniczną, jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży wiążącą obie strony transakcji.
 3. W przypadku odbioru osobistego (opcja dostępna w koszyku), złożenie zapotrzebowania poprzez stronę internetową poczytuje się za przyjęcie rezerwacji na dany produkt i przygotowanie Towaru do zakupu. Moment zawarcia umowy kupna- sprzedaży następuje natomiast przy odbiorze Towaru, po zbadaniu przez Klienta przedmiotu zakupu oraz osobistej akceptacji oferty.Dostawa

 1. Towar zamówiony w sklepie internetowym dostarczamy Kurierem Pocztex - opcja Paczka 48 lub inną firmą kurierską po ewentualnym uzgodnieniu przez obie strony w przypadku większej wagi niż 30 kg.
 2. Koszty transportu i dostawy Towaru ponosi Klient.
 3. Na czas otrzymania przesyłki składa się:
 1. czas realizacji zamówienia (kompletowanie Towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki), który wynosi maksymalnie do 5 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia,
  1. czas dostawy, zależny od wybranego sposobu dostarczenia – Kurierem Pocztex - opcja Paczka 48 maksymalnie do 2 dni roboczych od momentu przekazania przesyłki przez sklep posciel-kobi.pl dostawcy.
 1. Przy każdym produkcie dostępnym w naszym sklepie, w okienku 'Dostępność produktu', pojawia się aktualny stan magazynowy.
 2. Sposób dostawy Towaru Klient wybiera w momencie składania zamówienia.
 3. Wraz z Towarem wydawane są: faktura lub paragon fiskalny.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie, powstałe z wyłącznej winy Klienta, a w szczególności spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.
Sposoby płatności

 1. Płatność za Towar może być dokonywana przez Klienta w następujący sposób:
  1. Przed wydaniem Towaru Klientowi:
 1. Przelew na rachunek bankowy sklepu/płatność on-line ESBank – Bank Spółdzielczy:45 8980 0009 2030 0009 7723 0002
 2. Gotówką w przypadku odbioru Towaru przez Klienta w naszym sklepie w -332 Rząśnia, Broszecin 6, woj. łódzkie.
 3. Gotówką do rąk przewoźnika, w przypadku dostawy Towarów za pośrednictwem przewoźnika.
  1. W momencie odbioru Towaru:
 1. Sposób płatności za Towar Klient wybiera w momencie składania zamówienia.
 2. Sprzedający może ustalić z Klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Sprzedającego jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności (m.in. odroczony termin płatności).
Zwrot Towaru /prawo odstąpienia od umowy

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Klient będący konsumentem w terminie 14 dni od zawarcia umowy poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyn i bez ponoszenia kosztów (z zastrzeżeniem pkt. 4) poprzez złożenie stosownego oświadczenia w formie elektronicznej lub na piśmie (do zachowania terminu wystarczy wysłanie pisma przed jego upływem). Na stronie internetowej sklepu posciel-kobi.pl można pobrać załącznik(pobierz) ze wzorem oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem wzoru, który można pobrać ze strony sklepu i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres: radoslaw.nowak6@wp.pl lub biuro@posciel-kobi.pl

b. w formie pisemnej, na adres : PPHU „Kobi” Radosław Nowak, 98-332 Rząśnia, Broszęcin 6.

 1. Sklep niezwłocznie przesyła Klientowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez Klienta adres e-mail bądź korespondencyjny.
 2. Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a)  dodatkowych koszów poniesionych przez Klienta w związku z wyborem sposobu dostarczenia Towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez sklep oraz

b)  bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru (kosztów wysyłki Towaru),

 1.  W przypadku skorzystania przez Klienta z prawa odstąpienia od umowy, Klient jest obowiązany zwrócić Towar do sklepu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres 98-332 Rząśnia, Broszęcin 6. Klient może także dokonać zwrotu Towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez sklep, przy zachowaniu w/w terminów. Dla zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
 2. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by Towar dotarł do sklepu w stanie nie zniszczonym.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sklep, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli sklep nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Klienta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 Procedura reklamacji

 1. Sklep posciel-kobi.pl zobowiązuje się do sprzedaży i dostarczenia Towaru Klientowi w stanie wolnym od wad fizycznych i prawnych.
 2. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady Klient może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: radoslaw.nowak6@wp.pl lub biuro@posciel-kobi.pl bądź w formie pisemnej na adres: 98-332 Rząśnia, Broszęcin 6.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko Klienta, numer zamówienia oraz opis wady dostarczonego Towaru.
 4. Jeżeli zakupiony wysyłkowo produkt zawiera wady, koszty zwrotu przesyłki pokrywa Sprzedający. Sprzedający rozpatruje reklamacje najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych od dnia ich wpłynięcia drogą pocztową lub elektroniczną.
 5. Sklep posciel-kobi.pl nie odpowiada za wady rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia po upływie 2 lat od wydania Towaru Klientowi.
 6. Przed dokonaniem reklamacji zaleca się, aby Klient skontaktował się ze sklepem telefonicznie, co pomoże w sprawniejszym załatwieniu reklamacji. Zastosowanie się do ust. 6 nie stanowi wymogu rozpatrzenia reklamacji, aczkolwiek będzie stanowiło ułatwienie i pozwoli na sprawniejsze jej rozpatrzenie.
 7. Towar powinien zawierać oryginalne opakowanie umożliwiające bezpieczny transport do Sprzedającego.
 8. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę podczas transportu firmą spedycyjną czy też Pocztą Polską.
 9. Po otrzymaniu przesyłki Klient winien dokładnie sprawdzić paczkę i otrzymane produkty i o ewentualnych zastrzeżeniach niezwłocznie poinformować sprzedawcę. Jeżeli Towar był w momencie jego odebrania uszkodzony należy w obecności kuriera spisać protokół i uszkodzony Towar wysłać pod adres zwrotny lub nie odbierać przesyłki.
 10. W przypadku wad Towaru Klient może żądać obniżenia ceny, naprawy, wymiany lub odstąpić od umowy na zasadach opisanych w art. 556 oraz art. 5561-5563 Kodeksu cywilnego.
 11. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są przez sklep posciel-kobi.pl zgodnie z treścią ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
 12. Jeżeli sklep posciel-kobi.pl otrzymał od Klienta żądanie określone w ust. 10, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji sklep posciel-kobi.pl gwarantuje zwrot wpłaconej kwoty. Koszt przesyłki Towaru przez Klienta podlega zwrotowi przez sklep posciel-kobi.pl .
Postanowienia końcowe

 1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego zaistniałe z przyczyn technicznych (konserwacja, przegląd, wymiana sprzętu, etc) lub innych od niego niezależnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie internetowym pod adresem posciel-kobi.pl i odnosi się do sprzedaży w w/w sklepie przez czas nieoznaczony.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.
 5. Wszelkie zmiany wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania (zamieszczenia) w sklepie internetowym, w związku z czym Klient jest zobowiązany do bieżącej weryfikacji jego postanowień. 
 6. Sklep posciel-kobi.pl nie prowadzi usług posprzedażnych.
 7. Klient może skutecznie i efektywnie kontaktować się ze sklepem poprzez e-mail: radoslaw.nowak6@wp.pl lub biuro@posciel-kobi.pl, telefonicznie: + 48 603 754 803, korespondencyjnie pod adresem: 98-332 Rząśnia, Broszęcin 6.
 8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 9. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Klientowi uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Klienta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy tej ustawy.

 

Broszęcin, 17.04.2016r. - Radosław Nowak